Sunday, April 18, 2010

Yom ha-Zikkaron 5770

---Natan Alterman (1910-1970)

העולם, כולל יהודי הגולה, לעולם לא יבין ולא יעריך את המחיר ששילמנו עבור עצמאותנו ועבור היותנו ערבים זה לזה לעתיד עמנו. הוא לא יבין את פגישת העיניים המבינה בין שני ישראלים בשדה הקרב, או למשמע בשורת על פיגוע. הוא לא יבין את עוצמת נחישותו של העם הזה להיאחז לנצח על אדמת המולדת, בעזרת ה' יתברך. אולם, אנחנו מבינים. ואלקים מבין. ויותר מזה, אנו לא צריכים

1 comment:

Anonymous said...

Please credit Natan Alterman for those who are not familiar with his amazing poem which never fails to move me.