Friday, July 13, 2012

Consistoria Disassembla Est: תפורק הרבנות

לא קל לי לכתוב את הדברים האלה. בכלל לא קל. שנים הייתי משוכנע שלמרות מגרעותיה עדיף שלמדינת ישראל תהיה רבנות ממוסדת. הייתי משוכנע שבנושאים המעצבים את אופיה היהודי של החברה היהודית בארץ עדיף שיהיה סטנדרד בסיסי ומשותף. במיוחד בנושאים רגישים כמו גיור  ואישות, עניינים שמרקם החברה כולה תלוי בהם, חשוב שיהיה מוסד אחראי שיבטיח שיתנהלו כהלכה (תרתי משמע). אני עדיין מאמין שאין מקום לא לגיור שלא כהלכה ולא לגיטין שלא כהלכה בארץ ישראל (או בכל מקום אחר, אבל זה כבר דיון נפרד). אולם, אחרי שעות רבות של מחשבה, אחרי שחוסר הממלכתיות השתלט על כמעט כל חלקה של הממסד הרבני בארץ, אחרי זוועות ביטול הגיורים שהרב דרוקמן שליט"א וביטולי גיטין בעשרות ובמאות (מהלכים שאין להם אח ורע בתולדות תורתנו הקדושה מאז ניתנה), אחרי שכל הממסד הפך ללא יותר מפרה חולבת וכדור פוליטי ואין סיכוי לערוך לה רפורמה..

ומה יבוא במקום הרבנות? מה יבטיח את בסטנדרט ההלכתי הבסיסי והחיוני שישמור על לכידות החברה ? ברוב התחומים, אני סבור שהפרטה מבוקרת תקדם את חזון התורה. תחרות, כפי שטוען פרופ' פטר ברגר, תאלץ את נציגי התורה להתייחס בכבוד ובכובד ראש לבריות וגם יביא לידי פעילות איכותית. זה יכול יפה לעבוד בכשרות כפי שזה עובד בעריכת חופות נוסח צוה"ר. זה כבר עובד מצויין בדיני תורה בבתי הדין השונים לממונות הקיימים בארץ (דוגמת בית הדין של ארץ חמדה). אותו דבר נכון לגבי גיטין וגם לגיור. יש כבר את מערך הגיור במשרד רוה"מ והגיור הצה"לי. אינני טוען שצריך לפתוח את השוק לגמרי בנושאים רגישים כאלה הדורשים מומחיות ורגישות. אולם שבירת המונופול והקמת עוד גורמים המתעסקים בנושאים אלה ישפר את המצב בלי 
ספק. יותר גרוע מהמצב הנוכחי אולי יכול להיות, אבל מי רוצה להגיע לזה?

לשם שמם הטוב של גדולי התורה ששירתו ברבנות בעבר, ובראשם הראי"ה קוק זצ"ל,; למען קידום התורה והבאת יהודי ארץ ישראל לאהבת ה' ואהבת התורה, צריך להחליף דיסקט ולוותר על חזון הרבנות הראשית. הרב סולובייצי'ק זצ"ל צדק. רבנות במתכונת זו לא מסוגלת להיות חופשית ולא לקדש שם שמים.. 

2 comments:

Elli Fischer said...

Welcome to the club.
What's missing now is a full blown vision of what the country would look like without a rabbanut. I don't think one has ever been articulated.

Jon A. Levisohn said...

No, what's missing is the political will. Without it, no grand vision will make a difference. With it, even a vague and hazy vision will be enough. The details will get worked out later, as they always are.