Thursday, November 23, 2006

Pleased to Announce

The publication of:
קווים לדרכו ולתרומתו המחקרית של י' תא-שמע ז"ל יוסף (ג'פרי) וולף
appearing in:
סידרא
כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה
כרך כא
עורך: פרופ' דוד הנשקה
סידרא, כתב-עת היוצא לאור על ידי המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן, מהווה במה לפרסום מחקרים מקוריים בנושאים הקשורים לתורה שבעל-פה, מפרי עטם של מיטב החוקרים בתחום היהדות. המאמרים שהתפרסמו עד עתה מגוונים ועוסקים בקשת רחבה של נושאים: אגדה והלכה, ספרות התנאים וספרות האמוראים, ריאליה ותולדות המנהגים.
כתב-העת מיועד הן לאנשי מחקר ותלמידים והן לציבור הרחב המתעניין במורשת היהודית לתולדותיה.
0

2 comments:

Anonymous said...

Can you post this article online?

David Guttmann said...

Just starting reading this Sidra last week. Looking forward to your article.